Allmänna bestämmelser

 

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Gäller från 2020-01-01.
Nedanstående villkor gäller för samtliga leveranser där ej annat avtalats.

 

Leveransvillkor

DPU exklusive frakt, Incoterms 2020.

 

Leveransförsening

Försenad leverans berättigar icke köparen till skadestånd.

 

Allmänt förbehåll (Force majeure)

Om leverans skulle förhindras eller väsentligt försvåras på grund av krig, krigsliknande händelser, export- eller importförbud, statlig reglering, varubrist, stopp i oljekällor, raffinaderier eller andra anläggningar på produktionsorterna, tonnagebrist, vagnbrist, ishinder, strejk, lockout, blockad, brist på arbetskraft eller andra händelser som FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB inte råder över, äger FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB rätt att helt eller delvis inställa eller uppskjuta leveransen utan ersättningsskyldighet. Om mottagandet av leverans skulle påverkas av ovan nämnt förhållande som köparen inte råder över, äger köparen motsvarande rätt att inställa eller uppskjuta mottagandet av leverans. FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB och köparen har skyldighet att utan oskäligt dröjsmål lämna skriftlig underrättelse om händelse enligt ovan inträffar. Om FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB på grund av ishinder eller annan trafikrubbning, som berör den hamn över vilken leverans avses äga rum, tvingas omlägga leveransen och till följd därav drabbas av ökade kostnader, äger FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB rätt att höja priset med ett belopp motsvarande de ökade kostnaderna. Om FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB på grund av någon händelse, som beskrivits ovan höjer priset, har köparen rätt att, så länge det förhöjda priset gäller, från annan leverantör, som skriftligen erbjudit ett lägre pris inköpa den volym som annars skulle ha levererats av FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB. Skulle under avtalstiden svenska eller utländska, skatter, tullar, eller liknande avgifter och pålagor höjas, nya sådana avgifter eller pålagor införas, priser på råvaror eller transporter höjas eller valutakursförändringar eller någon annan fördyrande omständighet inträffa, som berör beställd vara eller dess transport och som FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB inte råder över, är FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB berättigat att höja priset på varan i motsvarande mån. Skulle köparen inte medgiva höjning har FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB rätt att utan ansvar säga upp avtalet.

 

Överlåtelse

Köparen äger ej rätt att på annan överlåta enskilt avtal om leverans och heller ej begära leverans av annan vara på annan leveransplats än den avtalade.

 

Ansvar

Köparen svarar för att vid leveranstillfället utrymme finns för av köparen avropad kvantitet. Skador, som kan uppstå på köparens eller tredje mans egendom till följd av att vid leveranstillfället sådant utrymme icke finnes, ersättes helt av köparen, vilken det även åligger att ersätta FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:s merkostnader och skador på grund av att leverans av hela kvantiteten icke kan ske. Vid bulkleverans där tillräckligt lagringsutrymme inte finns måste kunden betala för hela den beställda mängden samt för administrations-/hanteringskostnader för den returnerade volymen. Undantag gäller för beställningar som skapats med telemetrisystem. Vid fel i levererad vara är FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:s ansvar begränsat till leverans av felfri vara. Köparen kan inte göra andra påföljder gällande och kan heller inte kräva skadestånd. Köparen ansvar själv för att den inköpta varan är ägnad att användas för de ändamål köparen avser att använda den till. Undersökningsplikt och returnering Köparen skall vid mottagandet av leverans undersöka leveransen och omedelbart vid signering av mottaget anmärka på eventuella skador, att ingen plast är trasig och att antalet förpackningar stämmer. Anmärkningen görs med notering på leveranssedeln eller i handskannern om att varorna var skadade/saknade vid lossning. Om detta inte görs kan skadat eller saknat gods ej ersättas. Kunden skall därefter kontakta FUCHS kundtjänst inom fem (5) arbetsdagar för att boka hämtning av varorna samt eventuell leverans av nya produkter. Om kunden har fått andra varor än vad som beställts skall kunden kontakta FUCHS kundtjänst inom fem (5) arbetsdagar för att boka hämtning av varorna och leverans av nya produkter. Kunden får inte skicka tillbaka varor med samma lastbil, vägra lossning av varorna eller själv ordna med returtransport. Kunden skall alltid kontakta FUCHS kundtjänst för att returnera varor eller ställa frågor. FUCHS ordnar med hämtning av returvaror.

 

Skiljeklausul

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän. Svensk lag skall vara tillämplig på det i avtalet reglerade rättsförfarandet. Skiljeförfarandet skall äga rum på det svenska språket. FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB äger dock rätt att väcka talan vid allmän domstol om köpeskilling avseende levererad vara ej tillfullo erlagts.

Scroll to Top

Vi använder cookies för att kunna ge dig som kund den bästa upplevelsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies.